Actueel

Bedenktermijn ook voor de verkoper?

“Gelijke monniken, gelijke kappen”, was voor een verkoper van een woning reden om ook voor hem de bedenktermijn op te nemen in de koopakte. Kan dat?

De verkoper doet een beroep op de bedenktermijn. De verkoper maakte twee dagen na ondertekening van de koopakte gebruik van de bedenktermijn met als reden dat hij de avond daarvoor lange tijd had gebeld met een andere koper en had besloten het huis aan hem te gunnen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:1870) kan de verkoper in dit geval echter geen gebruik maken van de in de koopakte opgenomen bedenktermijn.

Misbruik van de bedenktermijn door de koper. Het hof overwoog dat de verkoper in dezelfde positie wilde zijn als de koper voor wat betreft de bedenktermijn. Het hof haalde daarbij de parlementaire geschiedenis erbij. Daaruit bleek dat de bedenktermijn is bedoeld om een evenwichtige regeling van de koop van onroerende zaken te geven, waarin zowel met de gerechtvaardigde belangen van kopers als met die van verkopers voldoende rekening moet worden gehouden. Het ging erom dat een koper wordt beschermd tegen een ondoordachte, overhaaste, impulsieve beslissing. Daar is geen sprake van als een consument-koper de bedenktijd zou gebruiken om een definitieve keuze te maken uit verscheidene door hem gekochte woningen. Hij zou dan, indien het zich al zou voordoen, misbruik van zijn bevoegdheid maken.

Misbruik van de bedenktijd door de verkoper. Het hof overwoog dat, spiegelbeeldig aan deze situatie, een verkoper die ook een bedenktermijn bedingt, eveneens misbruik van bevoegdheid kan maken, namelijk als hij de bedenktijd gebruikt (en dus misbruikt) om een definitieve keuze te maken uit verscheidene kopers. Het hof meende dat, nu hiervan sprake was, de verkoper zich ten onrechte op de bedenktijd beriep. Dit betekende dat de verkoper verplicht bleef om de met deze koper gesloten koopovereenkomst uit te voeren. Deze verplichting kwam hij niet na en daarom verbeurde hij de contractuele boete aan de koper.

Het laatste woord is aan de Hoge Raad. De verkoper heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. De procureur-generaal heeft geadviseerd om de uitspraak van het hof in stand te houden. Dat ziet er dus slecht uit voor de verkoper (ECLI:NL:PHR:2021:421) . Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad.

Een verkoper kan ook een bedenktermijn opnemen in de koopakte. Hij mag die clausule echter niet gebruiken om uit verschillende kandidaat-kopers te kunnen kiezen.

Bron: Indicator