Actueel

Het levenstestament oftewel de regie in eigen handen houden!

In eerdere publicaties heb ik gesproken over het nut (noodzaak) van het opstellen van een levenstestament en heb ik de wettelijke beschermingsmaatregelen benoemd wanneer er verder niets is geregeld. In deze publicatie zal ik wat meer ingaan op hetgeen kan worden opgenomen met betrekking wat er allemaal op financieel gebied geregeld kan worden.

 

Wat kan ik in een levenstestament op financieel gebied regelen?

Zoveel mensen zoveel wensen. De uiteindelijke inhoud van uw levenstestament is geheel afhankelijk van uw eigen voorkeuren en uw persoonlijke omstandigheden. Om u enig idee te geven wat u zoal kunt regelen voor uw financiële belangen volgt hierna een kort overzicht van een aantal veelvoorkomende situaties.

 

Financiën en bezit

U kunt aan de gevolmachtigde een volmacht geven om uw bankrekeningen te beheren zodat de betalingen gewoon door kunnen blijven gaan. Vaak regelen ouders al bij de bank dat hun kinderen gemachtigd worden voor de bankrekeningen. Dit volstaat echter niet altijd. In veel bankvoorwaarden staat namelijk dat deze bankvolmacht eindigt wanneer de rekeninghouder wilsonbekwaam wordt. In het levenstestament wordt geregeld dat de bancaire volmacht in dit geval juist niet eindigt. Verder kunt u denken aan het beheren van het vermogen. Hoe en door wie dient uw vermogen beheerd te worden? Wie doet de jaarlijkse belastingaangiften voor u?

 

Digitale zaken

Heeft u een overzicht van al uw wachtwoorden en inlogcodes, zoals DiglD? En waar bewaart u die? En wat moet er gebeuren met uw social media accounts als u die zelf niet meer kunt beheren? Dit kunt u allemaal vastleggen in een levenstestament.

 

Schenkingen

Misschien doet u ieder jaar schenkingen aan uw kinderen en kleinkinderen. Wilt u dat de gevolmachtigde hiermee doorgaat of is het de bedoeling dat er geen schenkingen meer worden gedaan als u dat zelf niet meer kunt? Aan de schenkingen kunt u nadere eisen stellen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat er alleen aan bepaalde personen (zoals alleen aan uw eigen (klein)kinderen) en/ of door u gekozen goede doelen geschonken mag worden en voor een bepaald maximumbedrag per jaar. Dit is ook van belang op het moment dat u uw wil niet meer kunt bepalen (bijvoorbeeld omdat u dement bent) en u in een zorginstelling verblijft. Als u in een zorginstelling verblijft, krijgt u te maken met een eigen bijdrage in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz). Met uw levenstestament in handen kan de gevolmachtigde toch schenkingen blijven doen uit uw vermogen om de eigen bijdrage zoveel mogelijk te verlagen. Tevens kan er door de schenkingen belasting worden bespaard. U kunt gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Verder kunt u ook in uw levenstestament opnemen dat de schenkingen aan uw (klein)kinderen altijd privé blijven van uw eigen kind en bij scheiding niet voor de helft met uw ex- schoonzoon of schoondochter hoeven te worden gedeeld.

 

Praktische zaken rondom uw overlijden

Op het moment dat u overlijdt, zijn er veel zaken die in een korte periode geregeld dienen te worden. Als u uw nabestaanden instructies wenst mee te geven met betrekking tot uw uitvaart dient u dit te regelen in uw levenstestament, testament of een codicil.

In de praktijk komt het zeer vaak voor dat nabestaanden pas na de uitvaart naar een notaris gaan om het testament van de overledene in te zien of dat pas later (te laat) een (donor)codicil gevonden wordt. Om zeker te zijn dat uw nabestaanden tijdig op de hoogte zijn van uw wensen rondom uw overlijden of het feit dat u een donorcodicil of hersencodicil heeft, is het verstandig om hiervan in uw levenstestament melding te maken.